Vitajte v obchode Kvalitné parkety!

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia: 

Na predaný tovar podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov platízákonná záručná doba 24 mesiacov. Pri produktoch, kde je uvedená dlšia záruka ako 2 roky, má sa na mysli predĺžená záruka daná od samotného výrobcu daného tovaru avšak len na určité chyby a nie na celú podlahu. Napr. pri uvedení 15 ročnej záruky je 2-ročná záruka na akúkoľvek chybu podlahy a 13 rokov je len na určité chyby - viď obchodné podmienky alebo info na www. stránkach výrobcu. 

Pri obchodnoprávnych vzťahov sa nároky zo zodpovednosti za vady  posudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z 5. novembra 1991 v znení neskorších predpisov.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v elektronickom obchode na internetovej stránke www.najlacnejsiepodlahy.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

1.1  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno  reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

1.2  V prípade ak kupujúci zistí na tovare vadu, má tovar prestať používať a bezodkladne uplatniť u predávajúceho reklamáciu na reklamačnom formulári a zašle pre najrýchlejšie identifikovanie a vyriešenie reklamácie detailné fotky poškodenia.

1.3  Pri preberaní tovaru kupujúci vždy skontroluje stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontroluje tovar. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberá, ale spíše s vodičom protokol o škode a bezodkladne vyplní na stránke www.najlacnejsiepodlahy.sk reklamačný formulár. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

1.4  Ak sa jedná o chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, vyplní kupujúci reklamačný formulár a počká na pokyny ako postupovať. V prípade doručenia reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho je potrebné, aby kupujúci tovar doručil čistý, mechanicky nepoškodený so záručnym listom, alebo faktúrou. Tovar kupujúci zašle ako zásielku alebo balík na adresu predávajúceho. Tovar na dobierku nebude tovar prebratý.

1.5  Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi týmito pokynmi, pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne nás kontaktuje na tel. č. uvedenom na internetovej stránke www.najlacnejsiepodlahy.sk.

1.6  Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi podmienkami predovšetkým vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, uplynutím záručnej doby tovaru, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním  v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými  zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Záruka taktiež zaniká, ak nebol dodržaný spôsob montáže, alebo táto bola prevedená neprofesionálne (montáž nerobil odborník na príslušnú oblasť). Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

1.7  Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím  k okolnostiam,  za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

1.8  Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

1.9  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

1.10  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie buď odovzdaním opraveného tovaru, alebo výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia či odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

1.11  V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má kupujúci právo rozhodnúť sa, či uplatní právo  na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.
To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne v záručnej dobe tretíkrát. Pri vadách, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

1.12 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v reklamačnom formulári.