Vitajte v obchode Kvalitné parkety!

                                                       Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1)     BB Business, s.r.o, so sídlom Gerlachovská 10/5026, 97411 Banská Bystrica, IČO: 45628815 (ďalej len ako prevádzkovateľ)

2)     Osobnými údajmi sú meno a priezvisko, titul ak je, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa.

3)     Prevádzkovateľ e-shopu www.najlacnejsiepodlahy.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Kupujúceho (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

4) Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie“)

5) Kupujúci je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

6) Účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:

- v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
- za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

a) Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje len pre plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb. Osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

b. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):

1. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim;

2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

1. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1. Pokiaľ Kupujúci neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo fyzicky zlikviduje.

3. Kupujúci je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Kupujúci. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Kupujúceho sprostredkovateľom, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií.

6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

IV. Práva Kupujúceho súvisiace so spracovaním

1. Práva Kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov:

a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;
c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
h) právo na odvolanie súhlasu.

2. Kupujúci môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti na adrese info@najlacnejsiepodlahy.sk

3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1.

4. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

              1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@najlacnejsiepodlahy.sk

              2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@najlacnejsiepodlahy.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Kupujúceho. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

5. Ak uplatní Kupujúci právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

7. Pokiaľ Kupujúci uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Kupujúceho. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.